likwidacjaszkodySzybka i wygodna likwidacja szkody z OC!

Jeżeli masz ubezpieczenie OC  w PZU, a sprawcą Twojej szkody jest osoba posiadająca OC w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń, możesz skorzystać z REWOLUCJI W OC!

Jest to tzw. bezpośrednia likwidacja szkód, którą PZU wykonuje  od kwietnia 2014 r. na zlecenie poszkodowanego  (usługa LB).

Od kwietnia 2015 r. bezpośrednia likwidacja szkód  w PZU także  na zlecenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody i  wniosek poszkodowanego, w ramach  umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód, zawartej przez niektóre zakłady ubezpieczeń  (umowa BLS).

Usługa LB 

4 kwietnia 2014 r. PZU jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku wprowadził rozwiązanie,  oparte na przepisie art. 3 ust. 7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń  na wniosek uprawnionego z tytułu umów ubezpieczenia, zawartych z innym zakładem ubezpieczeń, może podjąć się wykonania określonych  czynności ubezpieczeniowych.

Dla wszystkich  klientów, posiadających w PZU obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC”), wprowadziliśmy wówczas nową usługę  w zakresie likwidacji określonych szkód komunikacyjnych  tzw. likwidację bezpośrednią szkód („usługa LB”).

Usługa LB polega na tym, iż na wniosek  takich klientów likwidujemy  ich  szkody powstałe w związku z uszkodzeniem  pojazdów  mechanicznych, w kolizjach drogowych spowodowanych przez  osoby objęte  ubezpieczeniem OC, wykupionym w innym  niż PZU zakładzie ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową  na terenie Polski.

W ramach usługi LB,  PZU  ustala  przyczyny i okoliczności zdarzenia losowego, wysokość szkód, rozmiar świadczeń należnych uprawnionemu z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez inny niż PZU zakład ubezpieczeń  i wypłaca należne poszkodowanemu świadczenie – równe odszkodowaniu z ubezpieczenia OC. Dla wykonania usługi LB  zawieramy z poszkodowanym umowę  zlecenia oraz  przelewu wierzytelności z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, a po wypłacie świadczenia uprawnionemu dochodzimy zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC  od zakładu ubezpieczeń sprawcy.

W ramach bezpośredniej likwidacji szkód – usługi LB i umowy BLS,   likwidowane są wszelkie szkody związane z uszkodzeniem  pojazdu mechanicznego objęte zakresem ubezpieczenia OC, m.in. z tytułu:

• uszkodzenia pojazdu,

• holowania ,

• parkowania,

• najmu pojazdu zastępczego,

• konieczności korzystania z usług przewozu osób lub towarów ze względu na brak możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu,

• zastosowania środków podjętych w celu ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

• dodatkowego badania technicznego, wymaganego przepisami prawa, po naprawie pojazdu,

• utraconych  korzyści.

Aby zgłosić szkodę celem likwidacji jej przez PZU w ramach usługi  LB albo umowy BLS, poszkodowany może:

• wejść na stronę www.pzu.pl i zgłosić szkodę przez internet,

• zadzwonić pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55,

• wysłać sms o treści SZKODA pod numer 4102 – skontaktujemy się i przyjmiemy zgłoszenie szkody,

• odwiedzić oddział PZU.

Po zgłoszeniu szkody do likwidacji jej przez PZU,  niezwłocznie  ustalimy czy szkoda może być likwidowana w ramach jednego z ww. systemów bezpośredniej likwidacji szkód, a następnie umówimy dogodny dla klienta termin i miejsce oględzin uszkodzonego samochodu oraz dopełnienia formalności usługi LB.

Informacje o bezpośredniej likwidacji szkód w ramach usługi  LB albo  umowy  BLS  znajdziesz również na stronie rewolucjawoc.pl.